Rules and regulations – Sopotel

WARUNKI REZERWACJI

Postanowienia ogólne

 1. „Warunki rezerwacji” określają warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji pokojów zamieszczonych na stronie www.sopotpokoje.eu
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Warunków oraz Regulaminu.
 3. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zawarciem Umowy najmu między Właścicielem obiektu, oraz Gościem na niżej określonych warunkach oraz korespondencji mailowej z Gościem.
 4. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji.

Zakres umowy najmu

 1. Umowa najmu zawarta między Właścicielem obiektu oraz Gościem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem pokoju. Koszty związane z dojazdem, wyżywieniem w obiekcie, organizacją czasu leżą w gestii klienta.
 2. Cena podana w e-mailu potwierdzającym rezerwację i na stronie internetowej jest ceną wynajmu uwzględniającą opłaty za media oraz sprzątanie końcowe.
 3. Do podanych cen doliczana jest opłata uzdrowiskowa (opłata klimatyczna), płatna w dniu przyjazdu w wysokości 4,20 PLN os./doba.

Rezerwacja i zadatek

 1. Rezerwacji pokoju dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.sopotpokoje.eu lub poprzez wysłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na tej samej stronie internetowej. Innym sposobem dokonania rezerwacji jest kontakt telefoniczny pod numerem +48 577 699 007.
 2. Po wysłaniu zapytania na wskazany przez siebie adres mailowy, Gość otrzymuje informację zwrotną dotyczącą dostępności pokoju, oraz szczegółowy koszt całego pobytu, wraz z numerem konta, na który należy wpłacić opłatę rezerwacyjną (zadatek).
 3. Rezerwacja telefoniczna i emailowa wymaga opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w wysokości 30% wartości ceny najmu (opłata musi być dokonana w ciągu 48h od chwili złożenia rezerwacji).
 4. Rezerwacja wykonana poprzez mechanizm rezerwacyjny na stronie internetowej wymaga opłaty w wysokości 30% wartości ceny najmu w momencie zawarcia rezerwacji.
 5. Zaliczkę należy wpłacić zgodnie z procedurą płatności on-line obsługiwaną przez operatora PayU, bądź poprzez zwykły przelew bankowy uwzględniając jednocześnie przesłanie potwierdzenia transferu na adres mailowy [email protected]. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie przekazania kluczy do pokoju.
 6. Rezerwacja uzyskuje status potwierdzonej w momencie otrzymania wpłaty w kwocie zadatku na podany rachunek bankowy lub po przesłaniu potwierdzenia jej dokonania na adres mailowy [email protected]
 7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od Umowy oraz automatyczne anulowanie rezerwacji wstępnej.
 8. W przypadku anulowania rezerwacji z winy Właściciela obiektu, Gościowi należy się zwrot zadatku.
 9. W przypadku rezygnacji z rezerwacji przez Gościa na 7 dni przed rozpoczęciem pobytu wpłacony zadatek podlega zwrotowi, jeżeli rezygnacja z rezerwacji nastąpi na mniej niż 7dni przed rozpoczęciem pobytu zadatek przepada na rzecz Właściciela obiektu.
 10. Za pobyt dziecka do lat 3 nie pobiera się żadnych opłat pod warunkiem, że będzie korzystało z łóżka rodziców.

Zakwaterowanie

 1. Przyjazd Gości powinien nastąpić w godzinach ustalonych z Właścicielem obiektu. Najpóźniej dzień przed przyjazdem Gość zobowiązany jest do poinformowania o planowanej godzinie przyjazdu i odbioru kluczy. Powiadomienia można dokonać telefonicznie pod nr +48 577 699 007 lub mailowo pod adresem:  [email protected]
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 3. W momencie zakwaterowania Gość zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) i uiszczenia reszty należności za pobyt. Klucze zostają wydane dopiero po dokonaniu w/w formalności.
 4. Właściciel obiektu ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy Gość nie posiada ważnego dokumentu tożsamości, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także zachowuje się w sposób agresywny.

REGULAMIN NIERUCHOMOŚCI

 1. Pokoje wynajmowane są Gościom na doby. Przedmiotem najmu jest pokój, a nie miejsce sypialne w pokoju.
 2. Goście zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb Właściciela obiektu.
 3. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 4. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest nie później niż w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym terminem.
 5. Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia Go z opłat za cały pobyt. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobyt nie ulega zmianie.
 6. Gość zobowiązany są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią. Odmowa podania danych, które są niezbędne do identyfikacji Gościa uniemożliwia realizację usług. W tym przypadku uznaje się, że Gość rezygnuje z usług.
 7. Osobom postronnym nie udziela się żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości.
 8. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 9. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 10. Gość zobowiązany jest do pozostawienia obiektu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu pierwotnego w dniu zakwaterowania oraz pozostawienia naczyń i urządzeń kuchennych w czystości.
 11. Najmując pokój Gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić jak najszybciej. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dostępności pokoju.
 12. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 13. Przebywanie w pokoju Gościa osób odwiedzających w godzinach 22.00-7.00 jest niedopuszczalne.
 14. W pokojach oraz częściach wspólnych obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych używek.
 15. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, z ograniczoną ilością miejsc. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy.
 16. Zabronione jest trzymanie zwierząt na terenie obiektu.
 17. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 18. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00.
 19. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających również wykrytych po opuszczeniu pokoju.
 20. Gość jest zobowiązany zawiadomić Właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 21. Osoby nieletnie mogą przebywać w obiekcie tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoba sprawująca opiekę nad osobą nieletnią odpowiada za szkody wyrządzone przez osobę nieletnią znajdującą się pod jego opieką.
 22. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 23. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Właściciel nie gwarantuje zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.
 24. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 25. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Właściciel zastrzega możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 26. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 27. Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu.
 28. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotów kosztów związanych z wynajmem pokoju.
 29. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.
 30. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 31. W przypadku awarii mającej miejsce w pokoju zajmowanym przez Gościa wymagającej niezbędnej interwencji Właściciela obiektu lub w innej sytuacji zagrażającej mieniu, zdrowiu lub życiu osób przebywających na terenie obiektu, Właściciel zastrzega sobie prawo wejścia do pokoju nawet pod nieobecność Gościa.
 32. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu powstałe bez jego winy. Gość powinien posiadać stosowne ubezpieczenie chroniące go przed ewentualnymi obrażeniami doznanymi podczas pobytu na terenie obiektu.
 33. Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty całości należności, jeżeli zadatek nie była wymagany.